หนังสือที่แต่งโดย สุภาพรรณ ณ บางช้าง 18 Results

No.TitlePublished
1เหตุปัจจัยของความสุขในยุคปัจจุบัน2548
2สมเด็จพระปิยมหาราชกับพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับแรกของโลก2547
3ไวยากรณ์บาลี : ตามแนว กัจจายนวยากรณ์ โมคคัลลานวยากรณ์ สัททนีติปกรณ์2538
4พุทธธรรมที่เป็นรากฐานสังคมไทยก่อนสมัยสุโขทัยถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2535
5ขนบธรรมเนียมประเพณี : ความเชื่อและแนวการปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง2535
6ไวยากรณ์บาลี : ตามแนว กัจจายนวยากรณ์ โมคคัลลานวยากรณ์ สัททนีติปกรณ์2534
7วิวัฒนาการวรรณคดีบาลีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย2533
8วิวัฒนาการงานเขียนที่เป็นภาษาบาลีในประเทศไทย : ประเภทวิเคราะห์ธรรมในพระสุตตันตปิฎก2531
9รายงานผลการวิจัย วิวัฒนาการงานเขียนที่เป็นภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตำนาน พงศาวดาร สาส์น ประกาศ2529
10รายงานผลการวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย2529
11วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย : จารึก ตำนาน พงศาวดาร สาส์น ประกาศ2529
12รายงานผลการวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย2527
13การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท2527
14รายงานผลการวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย2526
15ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา2526
16การประยุกต์หลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชาวชนบท : รายงานผลการวิจัย2525
17ธรรมวิเคราะห์2524
18พุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย2518