หนังสือที่แต่งโดย ดวงกมล โชติกพนิช 2 Results

No.TitlePublished
1รายงานวิจัยเรื่อง ความเท่าเทียมกันของการกินดีอยู่ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2527
2รายงานการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนต่อการกระจายรายได้ ของข้าราชการพลเรือน : ศึกษาเฉพาะกรณีการปรับใช้อัตราเงินเดือนหมายเลข 32526