หนังสือที่แต่งโดย ชัยพร วิชชาวุธ 19 Results

No.TitlePublished
1ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานผลการวิจัย = Research study to develop policies, mechanisms and follow-up evaluation of government officials development2546
2บรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบแนวความคิดของการวิจัย ตอน ท่องแดนวิจัย [วีดิทัศน์]2534
3พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม : รายงานผลการวิจัย2531
4Man and machine interaction2529
5การทดลองสอนจิตวิทยาทั่วไปด้วยระบบอ่าน-สอบเป็นรายบุคคล : รายงานการวิจัย2528
6พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม2527
7มูลสารจิตวิทยา2525
8มูลสารจิตวิทยา2525
9มูลสารจิตวิทยา2525
10มูลสารจิตวิทยา2524
11การวิจัยเชิงจิตวิทยา2523
12จิตวิทยาฉบับประสบการณ์2521
13ความจำมนุษย์2520
14จิตวิทยาฉบับประสบการณ์2519
15มูลบทจิตวิทยา2519
16การวิจัยเชิงจิตวิทยา2519
17ความจำมนุษย์2518
18จิตวิทยาการรู้สึก2518
19มนุษย์กับสังคม