หนังสือที่แต่งโดย การสัมมนาเรื่อง "แนวการปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตร"( 2527 : ชลบุรี) 3 Results

No.TitlePublished
1โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคกลางและภาคตะวันตก : รายงานผลการสัมมนา...2527
2โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคใต้ : รายงานผลการสัมมนา ...2527
3โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรภาคเหนือ : รายงานผลการสัมมนา ...2527