Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข

5 Results

No.TitlePublished
1ยกเลิกรัฐธรรมนูญโจรานุโจร ทวงคืนรัฐธรรมนูญ 25402552
2กะเทาะเปลือกทักษิโณมิคส์ : ความเป็นจริงอีกมุมหนึ่งของสังคมที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นในช่วง 4 ปีของระบอบทักษิณ2547
3วิถีคนกล้า "จารุวรรณ เมณฑกา"2547
4ประกันสังคมการว่างงาน : ความหวังของผู้ใช้แรงงานและคนว่างงาน2545
5คู่มือการยื่นข้อเรียกร้องและการเจรจาต่อรองสำหรับลูกจ้างตามกระบวนการแรงงานสัมพันธ์2535