หนังสือที่แต่งโดย เอกจิต วงศ์ศุภชาติกุล 5 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนา = (Regional Economic Development)2526
2เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเบื้องต้น = Introduction to regional economic2526
3เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค ว่าด้วยการพัฒนา = Regional economic development2526
4ทฤษฎีแหล่งที่ตั้งกับแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาค2523
5แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมในประเทศไทย : ว่าด้วยอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์โดยเฉพาะ2518