หนังสือที่แต่งโดย ทิพย์ ทิพย์ชัยเมธา 8 Results

No.TitlePublished
1ปัญหาของการแผนกการตลาดของสหกรณ์การเกษตรไทย2528
2ปัญหาของแผนการตลาดของสหกรณ์การเกษตรไทย2528
3ตำราหลักการสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์2521
4เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร2519
5เศรษฐศาสตร์จุลภาค2519
6เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร = Agricultural production economics2519
7วิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจ /cทิพย์ ทิพย์ชัยเมธา2518
8หลักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์2517