หนังสือที่แต่งโดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 20 Results

No.TitlePublished
1ทำไมถึงต้องมีประวัติศาสตร์ชาติ2558
2แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน2556
3กำเนิดและความเป็นมาของการปฏิวัติ2556
4ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : สยามไทยกับปาตานี2556
5กบฏวรรณกรรม : บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม2556
6สิทธิ และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = Freedom and rights in Thai political history2556
7ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย2555
8ความคิดทางการเมืองของคนอเมริกันผิวดำ : จากทาสสู่เสรีชน2551
9ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย2551
10จากสงครามแยกดินแดนในภาคใต้สหรัฐอเมริกาถึงลัทธิแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้สยามไทย = From session in the US south to separatism in southern Thailand2551
11บทบาททางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย [จุลสาร] = The role of constitutions in Thai politics2550
12กำเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน2549
13ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ไทย2549
14ความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์2549
15บาดแผลอเมริกา : สงครามกับเสรีภาพในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา2547
16รัชกาลที่ 5 กับอเมริกาและฟิลิปปินส์ : สยามกับเมืองยูไนติสเทศ : กำเนิดของลัทธิบูรพาคดีศึกษาแบบอเมริกัน2546
17ประชาสังคม : พัฒนาการและนัยยะแห่งอนาคต [จุลสาร]2540
18พัฒนาการของตะวันตกทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง2540
19วรรณกรรมในชีวิต : ชีวิตในวรรณกรรม2539
20สังคมและการเมืองไทย2521