หนังสือที่แต่งโดย อนุสรณ์ ลิ่มมณี 12 Results

No.TitlePublished
1รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์2558
2ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน2547
3พัฒนาการของรัฐศาสตร์ไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา2543
4การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์2542
5รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจนโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์2542
6พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย2541
7พัฒนาการรัฐศาสตร์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง : การปรับทิศทางและหลักสูตรการศึกษา : รายงานผลการวิจัย โครงการวิจัยกาญจนาภิเษกสมโภช2540
8ที่มาด้านโครงสร้างของนโยบายการร่วมมือระหว่างรัฐกับทุน : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเมือง เกี่ยวกับการปรับกลยุทธของรัฐในประเทศไทย2539
9ที่มาด้านโครงสร้างของนโยบายการร่วมมือระหว่างรัฐกับทุน : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเมือง เกี่ยวกับการปรับกลยุทธของรัฐในประเทศไทย : รายงานการวิจัย2534
10ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองยุคปัจจุบัน2531
11การวิเคราะห์ระบบการเมือง2522
12การวิเคราะห์ระบบการเมือง2521