หนังสือที่แต่งโดย สมพันธ์ เตชะอธิก 7 Results

No.TitlePublished
1แนวคิดและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน2554
2ความดีของคนหนุ่มสาว2549
3การบริหารกองทุนล้านบาทให้มีประสิทธิภาพ [จุลสาร]2545
4เกษตรกรรมทางเลือก : การศึกษากรณีตัวอย่างการปรับตัวของเกษตรกรรมพื้นบ้านไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2539
5ศักยภาพและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น : คู่มือและทิศทางการพัฒนาผู้นำชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหาในชนบท2537
6นักอุดมคติไม่ได้หายไปไหน2528
7การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมยั่งยืน2002