หนังสือที่แต่งโดย จินตนา เพชรานนท์ 4 Results

No.TitlePublished
1ภาวะเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 25232527
2รายงานเชิงวิเคราะห์ ฉบับที่ 1 ลักษณะในเชิงเศรษฐกิจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 = Subject report no. 1 economic characteristics 1980 population and housing census2526
3การทำงานของสตรีกับภาวะเจริญพันธุ์ : สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2523
4โครงสร้างของครัวเรือนและปัจจัยที่มีผลกระทบ ต่อขนาดของครัวเรือน : สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2523