หนังสือที่แต่งโดย จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร 8 Results

No.TitlePublished
1ภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับภาษาไทย : เอกสารประกอบการสอนวิชา 22013262542
2ประโยคบกพร่อง [วีดิทัศน์]2540
3ชนิดของประโยค [วีดิทัศน์]2540
4ชนิดของคำไทย [วีดิทัศน์]2540
5วรรณคดีไทย : นิราศพระบาท [วีดิทัศน์]2540
6วรรณคดีไทย [วีดิทัศน์]2540
7สถานภาพการศึกษาเรื่องคติความเชื่อของไทย2528
8ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทย2521