หนังสือที่แต่งโดย วริยา ศิวะศริยานนท์ 2 Results

No.TitlePublished
1บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนไทยในทรรศนะของชาวตะวันตก สมัยอยุธยา-พ.ศ.24752523
2รายงานการวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคนไทยในทัศนะของชาวตะวันตกสมัยอยุธยา-พ.ศ. 24752522