หนังสือที่แต่งโดย อิมรอน มะลูลีม 9 Results

No.TitlePublished
1ฮัจย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน2553
2การแก้ไขปัญหาภาคใต้ในมุมมองของนักการศาสนา2551
3ความมั่นคงและชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัย2548
4มองต่างมุม 'สงครามอเมริกา' [จุลสาร]2544
5ปรัชญาอิสลาม = Islamic philosophy2539
6วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มมุสลิม ในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้2538
7ปรัชญาอิสลาม2534
8ศาสนาอิสลามเบื้องต้น2524
9วิเคราะห์การเมือง, สังคม, เศรษฐกิจของอิหร่าน : ก่อนและหลังการปฏิวัติ