หนังสือที่แต่งโดย พระฟาเหียน 2 Results

No.TitlePublished
1จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักร ของ พระภิกษุฟาเหียน : ซึ่งได้ออกจากเมืองจีนท่องเที่ยวไปเพื่อแสวงหาคัมภีร์พระไตรปิฎก ในประเทศอินเดียตลอดถึงสิงหล ตั้งแต่ พ.ศ. 942 ถึง 9572522
2จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของ พระภิกษุฟาเหียน ซึ่งได้ออกจากเมืองจีนท่องเที่ยวไปเพื่อแสวงหาคัมภีร์พระไตรปิฎก ในประเทศอินเดียตลอดถึงสิงหล ตั้งแต่ พ.ศ. 942 ถึง 9572506