หนังสือที่แต่งโดย พระอุปติสสเถระ 7 Results

No.TitlePublished
1วิมุตติมรรค2554
2วิมุตติมรรค2554
3วิมุตติมรรค2553
4วิมุตติมรรค2541
5วิมุตติมรรค2538
6วิมุตติมรรค (ทางแห่งความหลุดพ้น)2526
7วิมุตติมรรค = (The Path of Freedom)