Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

8 Results

No.TitlePublished
1การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต = Context analysis : the challenge of the future education administration2553
2กล้าที่ก้าวข้าม = Dare to walk across2551
3สถานภาพและทางเลือกของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 : รายงานผลการวิจัย2544
4โครงการศึกษานำร่อง โครงการ Scenario ประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2543
5วิวัฒนาการและทางเลือกของนโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย : รายงานผลการวิจัย2541
6การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ของภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย2537
7ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน : รายงานการวิจัย2532
8พื้นฐานการศึกษาทางปรัชญา : เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2701630