หนังสือที่แต่งโดย โคทม อารียา 14 Results

No.TitlePublished
1สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่อง ระบบการเลือกตั้ง2544
2สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง2544
3อิเล็กทรอนิกส์กำลัง2544
4การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย2542
5การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา2542
6การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย2542
7การเลือกตั้งระบบใหม่ [จุลสาร]2541
8เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ : รายงาน2540
9วงจรอิเล็กทรอนิกส์2529
10บนถนนสายประชาธิปไตย2528
11วงจรอิเล็กทรอนิกส์2527
12วงจรอิเล็กตรอนิกส์2526
13การวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2518
14แนวสังเขปของวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง