หนังสือที่แต่งโดย สมเด็จพระสังฆราช สา 12 Results

No.TitlePublished
1สติสัมปชัญญอุทเทสถถามรรค2473
2จักกวัตติสูตร2469
3ปาสาทิกสูตร2468
4พระธรรมเทศนาโสฬสปัญหา ในงานคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ณ วังเทวเวศม์ ...2466
5สฬายตนวิภังคสูตร2465
6ภทเทกรตตคาถา2464
7อาคมโกสลธัมม์ปทัฎ์ฐวัณ์ณนา2464
8ธัมมุทเทสกถา2462
9ปวรคาถามารโอวาท2462
10อายาจนสูตร2461
11เทศนาจตุราริยสัจจกถา 4 กัณฑ์2459
12โพธิปักขิยธรรม 7 กัณฑ์