หนังสือที่แต่งโดย สมเด็จพระสังฆราช (สา) 52 Results

No.TitlePublished
1ปฐมสมโพธิ2508
2สวดมนต์ฉบับหลวง2502
3กถามรรคพิเศษ 3 กัณฑ์2477
4โสฬสปัญหา ภาคที่ 62474
5พุทธประวัติ เล่ม 32473
6พุทธประวัติเล่ม 32472
7กาลามสูตร2472
8พระปฐมสมโพธิ์แบบธรรมยุตต์2471
9เทศนา ธมมฎฐิติญาณกถา แล ฉฬงคุเปกขากถา2470
10ปฐมสมโพธิ์ หนังสือเทศน์2469
11พระสุภสูตร2469
12ปฐมสมโพธิ์ หนังสือเทศน์2468
13สัมปสาทนิยสูตร2468
14พุทธประวัติเล่ม 32467
15สาราทานปริยาย2467
16โสฬสปัญหา2467
17สรณคมนูปกถา2465
18อัฏฐักขณกถา2465
19ธนัญชานีสูตร2465
20โสฬสปัญหา ภาค 12465
21สัตตปกรณาภิธัมม์2465
22เทศนาสังคหวัตถุแลเทวดาพลี เทศนาพิเศษถวายในพระราชพิธีการแจกเบี้ยหวัดในรัชกาลที่ 42463
23โลกสัลลหรณธรรมปริยาย2463
24กาลามสูตร2462
25นมัสสนคาถา2462
26อากังเขยยสูตร2462
27ทาฬิททิยสูตร2462
28ทีฆชาณุโกฬิยปุตตสูตร2462
29โสฬสปัญหา ภาคที่ 62462
30ปฐมสมโพธิ์ หนังสือเทศน์2461
31โพธิปักขิยธรรม2461
32พุทธกิจจกถา2461
33สัพพสามัญญานุสาสนี อุกกัฎฐปฎิปทานุสาสนี2461
34กาลามสูตร2461
35จูฬตัณหาสังขยสูตร2461
36สุภสูตร : เทศนาของสมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐ์2461
37โสฬสปัญหา ภาคที่ 22461
38โสฬสปัญหา ภาคที่ 32461
39โสฬสปัญหาภาคที่ 42461
40โสฬสปัญหา ภาคที่ 52461
41ปฐมสมโพธิ์ หนังสือเทศน์2460
42ธรรมเจติยสูตร2460
43ธรรมทายาทสูตร2460
44โสฬสปัญหา ภาคที่ 12460
45หนังสือพระธรรมเทศนา อภิณ์หปัจจ์เวก์ขณปาฐ2457
46พุทธประวัติ เล่ม 3 ออกจากฉบับเดิม2455
47พุทธประวัติ2455
48ปุพ์เพกตปุญ์ญตากถา แสดงโดย อัปปมาท-ทีฆาวุชาฏก มงคลวิเศษเทศนา2455
49พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์2448
50โพธิปักขิยธรรม กถามรรค2447
51อัป์ปมาทกถา2447
52เทศนาอปริหานิยธรรมวิภาคและสัพพสามัญญานุสาสนี และธรรม 4 ประการ2443