หนังสือที่แต่งโดย ปุ้ย แสงฉาย 10 Results

No.TitlePublished
1พระไตรปิฎกไตรมาส2551
2ประวัติพระเถระ-พระเถรี2550
3หลักพระปฐมสมโพธิ หรือพระพุทธประวัติฉบับสมบูรณ์2510
4มหาสติปัฏฐานสูตร พร้อมทั้งอรรถกถา ฎีกา และที่มาต่าง ๆ บริบูรณ์2502
5หลักพุทธประวัติ นักธรรมและธรรมศึกษา ตรี-โท2499
6ธรรมปรัชญา2498
7สาวกปฎิภาณ หลักโต้วาทะเอกของโลก 100 ปฎิภาณ วิเศษนัก2498
8พุทธปฏิภาณ หลักโต้วาทะเอกของโลก 100 ปฏิภาณ2498
9สาวกปฏิภาณ หลักโต้วาทะเอกของโลก 100 ปฏิภาณ2498
10โลกปรัชญา แสดงหลักปัญญาทางคดีโลก 80 บทบริบูรณ์2497