หนังสือที่แต่งโดย ปาสาทิโกภิกขุ 5 Results

No.TitlePublished
1แนววิวัฎคามีกุศลวิธาน2540
2อริยสัจจะ 4 ปัญจุปาทานขันธกถา2514
3โสฬสปัญหา-พุทธพยากรณ์2513
4คำแปลมหาปรินิพพานสูตร2512
5แนววิวัฎคามีกุศลวิธาน2511