หนังสือที่แต่งโดย ชัชชัย โกมารทัต 12 Results

No.TitlePublished
1การฝึกและการโค้ชกีฬาระดับชาติ : สภาพและปัญหาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : โครงการวิจัย2556
2คู่มือการเล่นกระโดดเชือกแบบโรปสคิปปิ้ง(ขั้นพื้นฐาน) = Rope skipping (Fundamental Level)2553
3กีฬาพื้นเมืองไทยภาคใต้ : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า2549
4กีฬาพื้นเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า2549
5กีฬาพื้นเมืองไทยภาคเหนือ : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า2549
6กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า2549
7กีฬากระบี่กระบอง : การเล่นกระบี่ : เอกสารคำสอน2547
8กีฬามวยไทย : เอกสารคำสอน2547
9กีฬาพื้นเมืองไทย [จุลสาร]2541
10คู่มือผู้ตัดสินตะกร้อ2525
11ความคิดเห็นของครูอาจารย์พลศึกษาต่อการปลูกฝังน้ำใจนักกีฬา ให้นักเรียน2524
12ปัญหาของครูพลานามัยเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหมวดวิชาพลานามัย ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับปี พ.ศ. 2518 ของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตการศึกษา 82519