หนังสือที่แต่งโดย สุรพล สายพานิช 7 Results

No.TitlePublished
1การศึกษากระบวนการคอนแทกต์สเตบิไลเซชันไร้อากาศแบบกวนสมบูรณ์2540
2ความรู้พื้นฐานการจัดการน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไป2538
3วิธีวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย ;ระบบสูบน้ำ : เอกสารประกอบการอบรม2537
4การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารสูงในประเทศไทย2531
5กระบวนการตะกอนเร่งคอนแทกท์สเตบิไลเซชันแบบแอนแอโรบิค2530
6การบำบัดน้ำเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดยกระบวนการตะกอนเร่งคอนแทคสเตปิไลเซชันแบบแอนแอโรบิค2529
7ขบวนการคอนแทคสเตบิไลเซชันแบบแอนแอโรบิคมีตัวกลางอยู่กับที่2527