Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ยุพิน พิพิธกุล

25 Results

No.TitlePublished
1โครงงานคณิตศาสตร์2550
2เรขาคณิต2548
3ทัศนะหนึ่งในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้2547
4เรขาคณิต2547
5ข้อคิดในการทำโครงงาน2547
6การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ : ยุคปฏิรูปการศึกษา2545
7หนังสือส่งเสริมการอ่านคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนชวนเพลิน : ระดับประถมศึกษา2538
8หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา เรื่อง สองภาษาของเวลา2536
9สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2535
10หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา เรื่อง จำนวนชวนคิด2535
11การนิเทศการสอนคณิตศาสตร์2533
12สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์2531
13การสอนคณิตศาสตร์2530
14เสริมการสอนคณิตศาสตร์2530
15การสอนคณิตศาสตร์2530
16เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเรียนด้วยการตรวจแบบฝึกหัดโดยครูและด้วยตนเองจากการเฉลยคำตอบของครู2528
17การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการใช้เพลงคณิตศาสตร์ประกอบการสอนของครู2527
18การนิเทศการสอนคณิตศาสตร์2527
19การนิเทศการสอนคณิตศาสตร์2527
20การเรียนการสอนคณิตศาสตร์2524
21การใช้เพลงประกอบการสอนคณิตศาสตร์2523
22กิจกรรมคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา2522
23บันทึกจากอาจารย์นิเทศก์สายวิชาคณิตศาสตร์2522
24ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาพฤติกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา กับวิชาประสบการณ์วิชาชีพ2521
25การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา2519