หนังสือที่แต่งโดย จิฤดี ปึงตระกูล 6 Results

No.TitlePublished
1แนะนำการใช้ Index medicus2525
2คู่มือการใช้ Biological Abstracts & Biological Abstracts/RRM2523
3คู่มือการใช้ Science Citation Index2523
4แนะนำการใช้ Chemical Abstracts2523
5คู่มือการใช้ Physics Abstracts2523
6การสำรวจความต้องการในการใช้บริการห้องสมุด ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย2522