หนังสือที่แต่งโดย นภา สัจจะพิทักษ์จิตต์ 2 Results

No.TitlePublished
1การใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2528
2การจัดทำดรรชนี "AGRIS"2526