หนังสือที่แต่งโดย มานะศรี ยงเจริญ 3 Results

No.TitlePublished
1ความต้องการกิจกรรมวิชาการของสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ2541
2บรรณานุกรมหนังสือรัฐศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง2528
3การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง2523