หนังสือที่แต่งโดย สุพจน์ โกสิยะจินดา 16 Results

No.TitlePublished
1การบริหารโครงการในระบบงานไอที2550
2การว่าจ้างพัฒนาระบบงาน IT = IT outsourcing2547
3การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสำหรับผู้ไม่รู้ด้านเทคนิค2546
4การจัดองค์การของโครงการคอมพิวเตอร์ = Project organization2543
5การวางแผนโครงการคอมพิวเตอร์ = Projet planning2543
6การติดตามควบคุมและตรวจสอบโครงการคอมพิวเตอร์ = Project monitoring, tracking, control & review2543
7การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการคอมพิวเตอร์ = Project feasibility study2543
8การประเมินความเสี่ยงของโครงการคอมพิวเตอร์ = Project risk assessment2543
9การประมาณการในโครงการคอมพิวเตอร์ = Project estimate2543
10คู่มือ วิธีวิเคราะห์ผลดำเนินการ = Earned value anslysis2542
11การวางแผนโครงการคอมพิวเตอร์ = Project Planning2542
12การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์2542
13การบริหารโครงการในระบบงานคอมพิวเตอร์2540
14คอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่องและเอสพีเอส2519
15คอมพิวเตอร์ : พื้นฐานและการเขียนโปรแกรม2514
16คอมพิวเตอร์ : พื้นฐานและการเขียนโปรแกรม2512