หนังสือที่แต่งโดย อัจฉรา ประไพตระกูล 5 Results

No.TitlePublished
1การสอน2548
2มานุษยวิทยาขั้นนำ2547
3การศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : รายงานการวิจัย2539
4มานุษยวิทยาขั้นนำ2531
5ตัวอย่างบันทึกการสอน2521