หนังสือที่แต่งโดย วันชัย ศิริชนะ 5 Results

No.TitlePublished
1บันทึกความทรงจำวันชัย ศิริชนะ : กว่าจะถึงดอยแง่มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2558
2การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย2537
3รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานภาพและความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย2531
4สถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย : รายงานผลการวิจัย2530
5รายงานการดูงานด้านการพิมพ์หนังสือและเทคนิคการพิมพ์ ณ ประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง (27 สิงหาคม-20 กันยายน 2522)2522