หนังสือที่แต่งโดย สมนึก แตงเจริญ 10 Results

No.TitlePublished
1นโยบายทางเศรษฐกิจ2540
2ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ2538
3ทฤษฎีว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ2537
4บทบาทของภาครัฐบาลในประเทศไทย2529
5ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ2528
6การค้าและการพัฒนา2528
7พัฒนาการของทฤษฎีและแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์2527
8การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ2518
9การคลังของประเทศไทย2515
10การคลัง2513