หนังสือที่แต่งโดย ธีรศักดิ์ อัครบวร 13 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการติดตามการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน = School-based training2547
2กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : เพื่อทรัพยากรมนุษย์และสังคมแห่งการเรียนรู้2545
3ความเป็นครูไทย2544
4ความเป็นครู2543
5นิทรรศการและการจัดการแสดง2543
6ความเป็นครู = Self-actualization for teachers2542
7ความเป็นครู = Self actualization for teachers2540
8กิจกรรมการศึกษาเพื่อท้องถิ่น : การศึกษาเพื่อทรัพยากรมนุษย์2540
9คู่มือครูสำหรับชุดการสอน ความเป็นครู = Self actualizatio on for teachers2540
10กฎหมายการศึกษา2538
11นิทรรศการและการจัดการแสดง2537
12จุดหมายการศึกษาไทย2520
13ขนาดและแบบตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมกับแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา2515