หนังสือที่แต่งโดย ปรารถนา นาชัยสิทธิ์ 2 Results

No.TitlePublished
1รายงานผลการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พฤติกรรมและปัญหาของครูและบุคลากรประจำการที่เข้าอบรมตามโครงการอคป. ในกลุ่มวิทยาลัยครูที่แปด2528
2การเปรียบเทียบผลของการให้งานในวิชาคณิตศาสตร์เป็นรายครั้งกับรวมยอด ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ โรงเรียนดาราคาม2523