หนังสือที่แต่งโดย อรสา ปราชญ์นคร 2 Results

No.TitlePublished
1หลักสูตรและแบบเรียนมัธยมศึกษา2525
2ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนรัฐบาล ในจังหวัดพระนครและธนบุรี2513