หนังสือที่แต่งโดย กาญจนา คุณารักษ์ 8 Results

No.TitlePublished
1พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร = Foundations of curriculum development2543
2การปฏิรูปการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย : รายงาน2540
3หลักสูตรและการพัฒนา2527
4มนุษย์สัมพันธ์2527
5หลักสูตรและการพัฒนา : เหมาะสำหรับผู้ศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร2527
6เอกสารประกอบคำบรรยายรายวิชา ศล. 319 หลักสูตร2521
7การมัธยมศึกษา2521
8การมัธยมศึกษา2521