หนังสือที่แต่งโดย ประเสริฐ ทองประเจียด 5 Results

No.TitlePublished
1องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 52528
2องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 52528
3องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 52528
4รายงานการวิจัย การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้น ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 12525
5การศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1