หนังสือที่แต่งโดย ปราณี เถกิงพล 3 Results

No.TitlePublished
1การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูที่สอนในระดับ มัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย : รายงานการวิจัย2527
2ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตร2522
3การแนะแนวและการให้บริการปรึกษา2515