หนังสือที่แต่งโดย นิพนธ์ ศุขปรีดี 10 Results

No.TitlePublished
1โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสยาม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2550
2นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา2546
3วิจัยเพื่อพัฒนาแบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้วีดิทัศน์ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมซีดีรอมการเรียนการสอนปฏิสัมพันธ์2540
4โสตทัศนศึกษา2528
5โสตทัศนศึกษา2521
6การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา2520
7นวกรรมเทคโนโลยีการศึกษา2519
8เทคโนโลยีทางการศึกษา2517
9คู่มือปฏิบัติการด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา
10คู่มือปฏิบัติการด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ทางการศึกษา