หนังสือที่แต่งโดย รุจิร์ ภู่สาระ 20 Results

No.TitlePublished
1การเขียนแผนการเรียนรู้ = Daily lesson planning2545
2การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา2545
3การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา2545
4แบบเรียนแนวหน้าชุดพัฒนากระบวนการ : การงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 62538
5แบบทดสอบครบวงจร ประเมินผลตาม รบ.3 เน้นทักษะกระบวนการ : สุขศึกษา รายวิชา พ605-พ6062536
6คู่มือครูประเทศของเรา 3 รายวิชา ส204 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 (ม.2)2533
7แบบทดสอบครบวงจรประเมินผลตาม รบ.3 เน้นทักษะกระบวนการ : สุขศึกษา รายวิชา พ605-พ606 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)2533
8แบบเรียนแนวหน้า กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์2533
9คู่มือครู : ประเทศของเรา 1-2 รายวิชา ส101 ส102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2533
10คู่มือครูสุขศึกษา รายวิชา พ011-พ012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2533
11คู่มือครู : สุขศึกษา รายวิชา พ013-พ014 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2533
12แบบทดสอบครบวงจรประเมินผลตาม รบ.3 เน้นทักษะกระบวนการ : สุขศึกษา รายวิชา พ.401-พ.402 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)2533
13แบบทดสอบปฏิบัติการและเสริมทักษะคู่สร้างแบบเรียนคณิตศาสตร์รายวิชา ค101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2533
14การปรับตัวในการฝึกสอน ความวิตกกังวลในการฝึกสอนทัศนคติต่อการฝึกสอน และทัศนคติต่ออาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนออกฝึกสอนและหลังฝึกสอน2527
15การทดสอบเพื่อการแนะแนว2520
16การวัดผลและประเมินผลการศึกษา2520
17คู่มือครูประเทศของเรา 2 รายวิชา ส102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)
18คู่มือครูสุขศึกษา รายวิชา พ 013 พ014
19คู่มือครู ทวีปของเรา : รายวิชา ส203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)
20แบบทดสอบครบวงจร ประเมินผลตาม รบ.3 เน้นทักษะกระบวนการ : สุขศึกษา รายวิชา พ503-พ504