Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย อำนวย เลิศชยันตี

15 Results

No.TitlePublished
1สถิติขั้นสูง2545
2การศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่างคุณธรรมทางด้านการเรียนกับความสามารถทางสมอง ที่มีส่วนเสริมสร้างความสามารถในการสร้างข้อสอบ : งานวิจัย2544
3การศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ระหว่างคุณธรรมทางด้านการเรียนกับความสามารถทางสมอง ที่มีส่วนเสริมสร้างความสามารถในการสร้างข้อสอบ : รายงานการวิจัย2542
4การประเมินผลการศึกษา = Educational Evaluation2542
5เทคนิคการคิดคณิตศาสตร์ : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-32541
6ชวนคิดคณิตศาสตร์2539
7สถิติวิจัย2539
8สถิตินอนพาราเมตริก2539
9วิชาตรรกศาสตร์ = Logic2538
10การประเมินผลการศึกษา = Educational Evaluation2533
11คู่มือครูการวิเคราะห์ข้อสอบ2527
12คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบ2527
13คู่มือครูการสร้างข้อสอบและการประเมินผลการศึกษา
14การทดสอบและการวัดผลการศึกษา : สำหรับครู อาจารย์ นักศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง
15คู่มือครู : การสร้างข้อสอบและการประเมินผลการศึกษา