หนังสือที่แต่งโดย บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 6 Results

No.TitlePublished
1คู่มือการประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2544
2การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิดและวิธีการ2544
3การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ : แนวคิดและวิธีการ2527
4การทดสอบแบบอิงเกณฑ์ : แนวคิดและวิธีการ2527
5รายงานวิจัยเรื่อง ความสามารถทางภาษาห้าด้าน ตามทฤษฎีโครงสร้างทางปัญญาของกิลฟอร์ด = Five semantic abilities of Guilford's structure-of-intel-lect model2524
6การวัดและประเมินผลการศึกษา2519