หนังสือที่แต่งโดย สุรศักดิ์ หลาบมาลา 9 Results

No.TitlePublished
1การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศมาเลเซีย : รายงานการวิจัย2549
2รูปแบบการบริหารและการจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องขององค์กรวิจัยระดับชาติ : รายงานการวิจัย2548
3การสรรหาครูดีที่ต้องการ = The teacher we need and how to get more of them2543
4กฎหมายครูของสาธารณรัฐประชาชนจีน = Teacher law of the people's Republic of China2542
5เทคนิคการสอนอุดมศึกษา2524
6การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการฝึกหัดครูที่สอนในระดับประถมศึกษา2523
7จิตวิทยาการปรับตัว2523
8วิจัยการศึกษา2523
9จิตวิทยา ภาคปฏิบัติ2518