หนังสือที่แต่งโดย อมร ราชณรงค์ 2 Results

No.TitlePublished
1ค่านิยมทางสังคมและทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาไทย (2522)2523
2ปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าพนักงานตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล2521