หนังสือที่แต่งโดย นิภา เมธธาวีชัย 4 Results

No.TitlePublished
1สถิติเพื่อการวิจัย2542
2การประเมินผลการเรียน2536
3การศึกษาสภาพการรู้จักและสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการ2527
4ความสัมพันธ์ระหว่างผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ และผลการสอบคัดเลือกวิชาเอกกับความสำเร็จในการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน2515