หนังสือที่แต่งโดย ประหยัด หงษ์ทองคำ 11 Results

No.TitlePublished
1การพัฒนาทางการเมือง โดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น2535
2หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส032 การปกครองท้องถิ่นของไทย : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2530
3ปัญหาและแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารเทศบาลไทย2529
4การปกครองท้องถิ่นไทย2526
5หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส032 การปกครองท้องถิ่นของไทย : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)2524
6การปกครองท้องถิ่นไทย2523
7การปกครองท้องถิ่นไทย2520
8การปกครองท้องถิ่นของไทย2520
9การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น2519
10การพัฒนาทางการเมือง2519
11สมรรถนะขององค์การปกครองท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น : บทบาทของเทศบาลและสุจขาภิบาล