Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วรเดช จันทรศร

40 Results

No.TitlePublished
1ทิศทางและอนาคตของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Future Research Directions of Public Administration2556
2การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2554
3ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ = An integrated Theory of Public Policy / วรเดช จันทรศร2552
4ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ2552
5ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ2548
6รัฐประศาสนศาสตร์ : จากอดีตสู่อนาคตของการวิจัยในการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดิน = Public admisnistration : past and future research trends2547
7ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ2545
8การรายงานแผนงานในระบบสัญญาประชาคม : การเปิดระบบราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย2545
9การประเมินผลในระบบเปิด2545
10การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ2544
11การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการ และสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ = Thailand international public sector standard management system and outcomes2544
12แผนปฏิรูประบบราชการ : การสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ = Bureaucratic reform plan : adoption and implementation strategies2544
13ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ = Philosophy of Public Soctor Administration2544
14การปฏิรูปการบริหารจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : ข้อเสนอจากข้าราชการระดับผู้บริหารถึงนายกรัฐมนตรี2544
15การขยายตัวของหน่วยงานในระบบราชการไทย : ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้ม = Organizational expansion in the Thai bureaucracy : problems, obstacles and trends2543
16ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ = Philosophy of public sector administration2543
17การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ = Managing public development Projects2543
18การประเมินประสิทธิภาพยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์2543
19รัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่2543
20การประเมินผลในระบบเปิด2541
21แผนปฏิรูประบบราชการ : การสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ = Bureaucratic reform plan : adoption and implementation strategies2541
22การนำนโยบายไปปฏิบัติ2540
23การพัฒนาระบบราชการไทย2540
24รัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่2540
25แผนปฏิรูประบบราชการ : การสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ = BUREUCRATIC REFORM PLAN : ADPPTON AND IMPLEMENTATION STRATEGIES2540
26ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ2539
27การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย2538
28การปรับปรุงและปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย2534
29สู่ 100 ปีของการปฏิรูประบบราชการไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการปฏิรูป กระทรวง ทบวง กรม [จุลสาร]2533
30การยอมรับและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหน่วยงานในระบบราชการไทย กรณีสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี2533
31การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักเลขานุการรัฐมนตรี2532
32การบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข2532
33รัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่2531
34การปฏิรูปการบริหาร2530
35การศึกษาการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2530
36รายงานการวิจัยการจัดโครงสร้างและรูปงานขององค์การวิชาชีพ ในประเทศไทย : กรณีสภาทนายความ2529
37การขยายตัวของหน่วยงานในระบบราชการไทย : ปัญหาอุปสรรค และแนวโน้ม2525
38การพัฒนาองค์การ : การวินิจฉัยปัญหาและแนวทางแก้ไข2525
39การพัฒนาองค์การ : การวินิจฉัยปัญหาและแนวทางแก้ไข2522
40การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน