หนังสือที่แต่งโดย สุภาพรรณ หาญเทพินทร์ 3 Results

No.TitlePublished
1รายงานการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง การกีดกันทางการค้าสิ่งทอของสหรัฐอเมริกากับผลกระทบต่อประเทศไทย2531
2วิถีทางการส่งออก ถั่วเหลือง ปี 2525/26 และแนวโน้ม ปี 2526/272527
3วิถีทางการส่งออก ถั่วลิสง ปี 2525/26 และแนวโน้ม ปี 2526/272527