หนังสือที่แต่งโดย Chaiyong Chuchart 21 Results

No.TitlePublished
1In Memorium to the Royal-Sponsored Cremation of Dr. Chaiyong Chuchart, August 17, 1977 = อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 25201977
2Land Bank; A Proposal to Set up Land Bank = ธนาคารที่ดิน ข้อเสนอโครงการจัดตั้งธนาคารที่ดิน1977
3Land Reform Project Proposal to Distribute Wealth to Poor Thai Farmers = ข้อเสนอโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อกระจายความมั่งคั่งไปสู่เกษตรไทยผู้ยากจน1976
4Thailand's Agricultural Land Reform Program: Land Tenure System = การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย ระบบการถือครองที่ดิน1976
5Proposal of Land Refrom and Development in Thailand1975
6Economic Growth of Agriculture among Farmers in Self-Help Land Settlements 1974-1975, Vol. 1-9 = ความเจริญของเศรษฐกิจการเกษตรของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง 1974-19751975
7Principles and Practices of Land Planning and Development in Thailand1971
8Land Policies and Programmes, from National Seminar on Land Problems and Policies in Thailand, 9-13 February, 19701970
9Agricultural Development of Thailand with Special Reference to Rural Institutions1969
10The Prospects of Land Reform in Thailand1966
11การจัดลำดับชั้นของปอและวิธีการปรับปรุงคุณภาพของปอในประเทศไทย = Standardization of grading and improvement of quality of jute, kenaf and allied fibers in Thailand1965
12The Determination and Analysis of Policies to Support and Stabilize Agricultural Prices and Incomes of the Thai Farmers (with special reference to rice premium.)1965
13Relationship between Land Holding and Production Conditions of the Farmer in the Central Region of Thailand, B.E. 2508 = ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองที่ดินกับภาวะการผลิตของชาวนาใน 11 จังหวัด ภาคกลาง พ.ศ.25081965
14Production and Marketing Problems of Thai Kenaf Expansion Program, 1964 = ปัญหาการผลิตและการตลาดที่มีต่อการขยายตัวของปอแก้วไทย พ.ศ.25071964
15Land Policy of Thailand; from Proceedings of Third Conference on Agricultural Economics, July 24-26, 19641964
16ปัญหาเศรษฐกิจของการผลิตและการตลาดที่กระทบการขยายการปลูกข้าวโพดในประเทศไทย = Production and Marketing Problems Affecting the Expansion of Corn Growing in Thailand1962
17Economic Survey of Cooperative Land Settlement Projects: Progress Reports No. 11960
18Economic survey of cooperative land settlement projects period covered : March 1,1960 to May 1, 19601960
19รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจการจัดการสหกรณ์บำรุงที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย พ.ศ.2502 = A Survey of Economic Conditions Among Members of Land Development in NE Thailand in 19591959
20Costs and Returns on Korat Farm Enterprises, Year 19571959
21Rice Marketing in Thailand1957