หนังสือที่แต่งโดย กิติมา ปรีดีดิลก 11 Results

No.TitlePublished
1การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น2532
2การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น2532
3การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น2532
4เอกสารคำสอน การบริหาร และ การนิเทศการศึกษาเบื้องต้น2529
5ทฤษฎีบริหารองค์การ2529
6การบริหารการเงินโรงเรียน2523
7ปรัชญาการศึกษา เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา2523
8การบริหารการเงินโรงเรียน2523
9การเงินโรงเรียน หลักการและแนวปฏิบัติ2522
10ปรัชญาการศึกษา2521
11ปรัชญาการศึกษา เล่ม 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา2520